دانلود فایل(پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز)

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز این پرسشنامه توسط پارسونز(1969) طراحی و بوسیله فرخ نژاد(1386) شده است و دارای چهار بعد تحقق یا كسب هدف(سوال های1، 2، 5، 7، 12،14، 17)، انطباق(سوال های 6، 11، 13، 15، 16، 18، 21)، انسجام یا یگانگی(سوال های 3، 4، 8، 9، پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز||بی جی41017071|bgm34015326|پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز, اثربخشی سازمانی پارسونز
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

این پرسشنامه توسط پارسونز(1969) طراحی و بوسیله فرخ نژاد(1386) شده است و دارای چهار بعد تحقق یا كسب هدف(سوال های1، 2، 5، 7، 12،14، 17)، انطباق(سوال های 6، 11، 13، 15، 16، 18، 21)، انسجام یا یگانگی(سوال های 3، 4، 8، 9، 10،20،22) و تداوم یا حفظ الگوها(سوال های 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28) می باشد و در مجموع 28 سؤال دارد. نمره گذاری پرسشنامه ی اثربخشی سازمانی بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: خیلی کم(1)، کم(2)، تاحدودی(3)، زیاد(4)، خیلی زیاد(5)، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 140 و کمترین امتیاز آن 28 می باشد.

سنجش روایی پرسشنامه اثر بخشی سازمانی :پارسونز ضرایب روایی محتوایی این پرسشنامه را برای تحقق هدف 68/0، انطباق 71/0، انسجام 66/0، تداوم 81/0 و نمره کل برابر 72/0؛ و فرخ نژاد ضرایب روایی ملاکی این پرسشنامه را به ترتیب برای تحقق هدف 65/0، انطباق 61/0 ،انسجام 79/0، تداوم 73/0 و نمره کل 71/0 گزارش کرد.

سنجش پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی: پارسونز ضرایب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ترتیب برای تحقق هدف 70/0، انطباق 69/0، انسجام 76/0، تداوم 84/0 و نمره کل 74/0 به دست آورد؛ همچنین فرخ نژاد ضرایب پایایی آن را به روش تنصیف به ترتیب برای تحقق هدف 61/0،انطباق 67/0، انسجام 73/0، تداوم 68/0 و نمره کل 79/0 گزارش کرد.


مطالب دیگر:
📗پاورپوینت kheradmand seminar 📗پاورپوینت khebre Systems pptx 📗پاورپوینت Khiar Shor 📗پاورپوینت khesarat mosh keshavarzi 📗پاورپوینت khlagh 📗پاورپوینت khoda dar zendegie kodakan 📗پاورپوینت khodkoshi 📗پاورپوینت khodgardani khodsazmani 📗پاورپوینت khodro ghataat 📗پاورپوینت khodro 📗پاورپوینت khodpalaiye rodkhaneh 📗پاورپوینت khodagahi 📗پاورپوینت khojam 📗پاورپوینت khodrosazan 📗پاورپوینت khonrizi maqhzi 📗پاورپوینت khonrizi tahte ankabotiye 📗پاورپوینت kholasesazi matn 📗پاورپوینت اقدامات اولیه در خونریزی و شوک📗پاورپوینت خونريزي هاي زايماني 📗پاورپوینت خونریزیها📗پاورپوینت بيماريهاي خونريزي دهنده📗پاورپوینت خوزستان📗پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن📗پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری📗پاورپوینت خوشه‌بندي مقيد